Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEMA CHEMIE, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nijverheidsstraat 2, 2381 Ravels, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0408.250.036.

Artikel 1: Algemene voorwaarden
Alleen deze algemene voorwaarden gelden in de verhouding met de opdrachtgever, ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts tegengeworpen worden indien LEMA CHEMIE er voorafgaand en schriftelijk zijn instemming mee betuigd heeft. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts eenmalig gelden.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.


Artikel 2: Offerte
Onze offerte is 15 dagen geldig en houdt geen verbintenis in.

Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, kan LEMA CHEMIE niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden.


Artikel 3: Bestelling
Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren of via de website van LEMA CHEMIE.

Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zal geacht worden te zijn aanvaard zodra de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 4: Prijs
Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op de website opgegeven prijzen.

Indien achteraf blijkt dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs en van de uitvoeringstermijn.

Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten onze verantwoordelijkheid, niet kan worden geleverd op het afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van onze materialen en voertuigen.

Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren of in een kelderruimte, dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. 


Artikel 5 – Controle en waarborg
De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de acht dagen na de levering of na behandeling ervan.

LEMA CHEMIE is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.


Artikel 6 – Eigendomsoverdracht en levering
De geleverde goederen blijven eigendom van LEMA CHEMIE tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.

Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen het magazijn van LEMA CHEMIE verlaten.

De koper die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan LEMA CHEMIE toekomen. 


Artikel 7 – Betaling
In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 150 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de koper en doet elke betalingsfaciliteit voor de toekomst automatisch vervallen.


Artikel 8: Overmacht
In geval van overmacht is LEMA CHEMIE niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de verplichting onder deze Overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, transport-belemmeringen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop LEMA CHEMIE in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.


Artikel 9: Aansprakelijkheid
LEMA CHEMIE is niet aansprakelijk voor letselschade dan wel materiële schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de geleverde of verkochte goederen tenzij door opzet of grove schuld van LEMA CHEMIE. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van LEMA CHEMIE is steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.

Tevens is de aansprakelijkheid van LEMA CHEMIE beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd.

De Koper zal LEMA CHEMIE vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de goederen.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.


Artikel 10: Beëindiging
LEMA CHEMIE heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de opdrachtgever, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de opdrachtgever; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de opdrachtgever; (iv) indien de zeggenschap over de opdrachtgever wijzigt; of (v) indien LEMA CHEMIE gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens LEMA CHEMIE wel zal nakomen, indien bijvoorbeeld, doch zonder exhaustief te willen zijn, uit een financiële backgroundcheck zou blijken dat de opdrachtgever insolvabel is.

In geval van zulke beëindiging behoudt LEMA CHEMIE zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die LEMA CHEMIE hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van LEMA CHEMIE op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11 - Nietigheid 
De nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de algemene voorwaarden mee.

Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten. 


Artikel 12: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag.